PRIVACYREGLEMENT

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. Dit privacyreglement
beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.
Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een
e-mail sturen naar info@logopediewijchen of telefonisch contact opnemen 024-6421963

Artikel 1 Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:
Gegevens de gegevens die betrekking hebben op een persoon
Praktijk Logopediepraktijk Wijchen, verwerkingsverantwoordelijke
Patiënt een patiënt van de praktijk
Verwerking een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of
geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés,
zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken
of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of
combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2
Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk
die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:
(i) het verlenen van logopedische zorg;
(ii) het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
(iii) ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
(iv) wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4 De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een
  dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De
  behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens.
  Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw
  zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen
  verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen
  declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van
  de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen
  daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk
  gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele
  personen.
 3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om
  uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de
  gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen
  niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk
  gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele
  personen.
 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde
  zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in
  dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor
  genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam
 • adres/contactgegevens
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • medische gegevens
 • naam huisarts/andere zorgverleners
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

Artikel 6 Rechten

 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u
  daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw
  behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan
  de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van
  het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als
  mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen
  u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te
  voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk
  overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of
  onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als
  mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit
  verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de
  beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden
  na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om
  het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk
  belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te
  gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze
  verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan
  worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen
  en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk
  vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de
  minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten
  uitoefenen;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de
  wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7 Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de
  behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat
  de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn
  van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig
  is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk
  schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8 Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden
verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een
geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt
ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.
Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de
  ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld
  als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die
  wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 • wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van
  gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9 Informatiebeveiliging

Wij werken met een AVG-proof webbased patiëntendossier. De uitgever neemt alle passende
technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw
gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:
(a) het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen;
(b) het voldoen aan de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513;
Ook voeren wij met enige regelmaat een data protection impact assessment (DPIA) uit. Een DPIA
houdt in dat privacy risico’s worden geïnventariseerd en zo nodig worden maatregelen genomen.

Artikel 10 Functionaris gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld.
 2. 2. De functionaris gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op
  de gegevensverwerking. Ook houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht op de
  naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 11 Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij
zullen u in dat geval via onze website www.logopediewijchen.nl informeren.

Artikel 12 Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de
wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw
behandelaar of de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris is te bereiken op 024-6421963 of per e-mail: leonie@logopediewijchen.nl
Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie 1.1: september 2019